Glow Hybrid Bud- TRAILBLAZER

PLANT TYPE – Hybrid

THC:10.00 – 13.90%  |  100.00 – 139.00 mg/g

CBD– 0.00 – 0.15%  |  0.00 – 1.50 mg/g

Potency– Medium